Elnyert pályázataink

Iskolánkról


Dokumentumok

A Tápiószelei Általános Iskola városunk egyetlen iskolája. Településünk földrajzi helyzete és története szervesen kihat iskolánk mai életére is, ezért elsőként foglaljuk össze Tápiószelére és az iskolánkra vonatkozó ismereteinket.

Tápiószele földrajzi helyzete

A Pest megye közép-keleti részén elterülő tájat - földrajzilag a Tápió völgye határozza meg - Tápió mentének nevezik. Az ország középső részén lévő, a főváros vonzáskörzetéhez tartozó sokarcú, változatos mikrotáj. Tápiószele Budapesttől 70 km-re, a Budapest-Szolnok vasútvonal mellett, Ceglédtől és Jászberénytől egyaránt 15 km távolságban található. Kedvező földrajzi adottságai miatt (mezőgazdasági művelésre alkalmas szántók, állattenyésztésre alkalmas legelők, kitermelésre alkalmas erdők, a Tápió vize) régóta lakott település.

Tápiószele története

Legkorábbi leletek az új kőkorból (Kr. e. 4500-4000) származnak. A Községi Múzeum alapítói a Blaskovich testvérek voltak, akik közreműködésével szkíta temetőket tártak fel városunkban. Régészeti kutatások igazolják, hogy a város a kora Árpád-korban is lakott volt, a tatárjárás idején elpusztult, majd a XIII. század végén újra benépesült. Neve az Árpád-kori Zele (levegőmozgás) névszó származékának tekinthető. A Tápió előtaggal bővült forma csak a XVIII. század elején tűnik fel. Első írásos forrás a Váradi Regestrum 1219-ben említi Scela (villa) néven, kisebb birtokosok tulajdonaként. 1546-tól a török hódoltság területéhez tartozott. A török, a magyar, a német katonai erők fosztogatásai romlásba döntötték Az 1690-ben készült összeírásban a puszták között szerepelt. Szelét 1723-ban kezdték újratelepíteni birtokosai a Mocsáry és Batik-családok. Megemlítik, hogy a helység alatt nagy és mély tavakat formál a Tápió. Marháikat, a gyapjút és gabonáikat Pesten adják el. Van postája, vendégfogadója és serháza. 1789-ben 35 földesúr birtokolta. A kis- és középnemesi birtoklás építészeti emlékanyagaként néhány szép kúriát találhatunk községünkben. Botanikailag is érdekes park közepén áll az a klasszicizáló kisnemesi kúria, amely a Blaskovich-család gyűjteményének ad otthont. A tápiószelei Blaskovich Múzeum az ország egyetlen, a második világháborút berendezésében is sértetlenül átvészelő kúriamúzeuma. A reformkor és a szabadságharc jeles tápiószelei személyiségei Dubraviczky Simon, Pest megye első alispánja, Rákóczi János honvéd őrnagy, Kossuth Lajos titkára, Danielisz János a feldunai hadsereg főhadbiztosa, Flór Ferenc tábori orvos. Itt élt és itt temették el Petőfi Sándor szerelmét Kankriny Emíliát. 1849-ben a turai csatába menvén megfordult itt Perczel Mór, Wysoczki, Dessewffy, Mészáros Lázár és Dembinszky is. Az első világháborúba 1510 fő vonult be katonának, 207 fő áldozatul esett. A második világháborúban 138 tápiószelei szenvedett hősi halált, emlékműveiknél zajlanak városi ünnepségeink.

Az iskola múltja

A város területén először a felekezeti iskolák kezdték meg működésüket. Az egyházak alapjaik lerakása után legfontosabb feladatuknak tekintették a gyerekek oktatását, nevelését. Alapításuk idején még legelső helyen állt az igaz keresztény elv, az iskola lényeges része a vallásgyakorlat. Rendszeres adminisztráció e korban a tanügy területén még nem található, a püspöki tanterv előírásai kötelezőek, a gazdasági ügyeket az iskolaszék intézi. Az iskolalátogatás rendszertelen, az iskolák is elég szűkre szabták szorgalmi idejüket. A tanítás a téli hónapokban folyt november elejétől március közepéig. A mezei munkák megkezdésétől elmaradoztak a gyerekek. Az iskolák néptelenségének másik oka a tantermek, tanítói lakások hiánya. Súlyos hiba még a tanítók fogyatékos képzettsége, valamint az ekkor szokásos többirányú elfoglaltsága. Az 1868. évi XXXVIII. tc. előírta az általános tankötelezettséget, meghatározta a népiskolák szervezetét, tantárgyait, az iskolák felügyeletét, ezzel megteremtette a mindennapi élet gyakorlati iskoláját. Legalsó fokon az elemi népiskola működött 1945-ig. 1946-ban az egyházi és iskolai vezetés határozatot hozott az általános iskola megszervezésére. Ez azt jelentette, hogy a római katolikus elemi népiskola és az Isteni Szeretet Leányai Társ. Koedukációs rk. Polgári iskola egyesül. 1948. július 11-én a községi főjegyző az iskolánál megjelent, felleltározta, lepecsételte és ezzel a ténnyel államosította. Új fejezet a tápiószelei iskolatörténetben a Béke úti épület építése. Ezzel 15-re bővült a belterületi osztálytermek száma. 1961-ben nyitották meg az iskolai napközi otthont, építettek műhelyt a politechnika oktatására. A helyzetet csak a széttagoltság nehezítette, ami 1980-ban a Liliom úti épület átadásával sem szűnt meg. 1995-ben az akkori önkormányzati vezetés iskolafalu építéséről döntött, ahol központosítva minden tanuló oktatása folyt volna. A helyszín kiválasztásában azonban nem helyesen döntöttek, ezért a megkezdett Makovecz Imre által tervezett épületben csak iskolánk alsó tagozatos tanulói férnek el.

Az iskola jelene

Az iskola és a város több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek együttélésének gyakoroltatására. Intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik enyhén fogyatékos tanulók speciális tagozatával és dolgozók esti iskolájával kibővítetten. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket nevelni.

"Építsünk Iskolát" Alapítvány

Az alapítvány civil szervezet, önállóan működik. Feladata a hátrányos helyzetű gyerekek segítése anyagi hozzájárulással a tanulmányi kirándulásokhoz, tehetséges gyerekek jutalmazása, díjazása (pl. Nebuló díjjal), a különböző versenyekre utazások költségeinek fedezése, pályázatok készítésének támogatása, anyagi támogatások iskolai eszközök beszerzéséhez.